IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery Contact email

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

Petitie: "ABP STOP Israel Boycot!"

IMO Blog, 2014

ABP-logo

De boycot IsraŽl beweging is na het 'succes' bij PGGM nu ook het ambtenarenpensioenfonds ABP aan het bewerken om zijn investeringen uit IsraŽlische banken terug te trekken. Vanuit (schijnbaar) het onderwijs is daartoe ook een online petitie gestart. De Werkgroep IsraŽl en de Media (een samenwerking van WAAR en Like for Israel Nederland) is nu een tegenpetitie gestart, die hier getekend kan worden.

ABP STOP IsraŽl Boycot!----- For English please scroll down.

Ondergetekenden (te weten: burgers in binnen- en buitenland, divers in afkomst, religie en politieke affiliatie) moedigen de voortzetting van ABP - investeringen in IsraŽlische banken en andere bedrijven aan. Wij willen geen steun verlenen aan een partijdige vorm van Boycot, Desinvestering en Sancties (BDS) die zich richt tegen de staat IsraŽl †omwille van 'de Palestijnse zaakí. De BDS-beweging is niet op vrede gericht en wijst IsraŽls bestaansrecht af. Desinvesteren draagt dan ook niet bij aan een klimaat van vrede en verzoening maar werkt sterk polariserend; zowel hier in Nederland als in IsraŽl. Wij roepen ABP op om zich hier niet mee in te laten en een neutrale positie te blijven innemen in het conflict.

Ondergetekenden hebben kennis genomen van de open brief aan ABP door medewerkers in het Nederlandse onderwijs en sympathisanten, die ABP oproepen in navolging van †PGGM tot des-investering van de IsraŽlische banken Hapoalim, Leumi Bank en Mizrahi Tefahot Bank over te gaan. De eisers baseren zich op de oproep van meer dan 170 Palestijnse organisaties in 2005, die een internationale boycot eisen van heel IsraŽl en dus niet alleen van de nederzettingen. De BDS-beweging erkent IsraŽl niet; en is tegen een twee-statenoplossing. Woordvoerders van deze beweging hebben zich expliciet tegen vrede en een twee-statenoplossing van het conflict uitgesproken. De brief schetst verder een eenzijdig en onjuist beeld van de realiteit en stelt volledig irreŽle eisen aan IsraŽl, zoals het toelaten van alle miljoenen nakomelingen van de vluchtelingen uit 1948. Dit is in tegenspraak met het internationaal recht en zou leiden tot het einde van de VN-lidstaat IsraŽl.

Het is zorgelijk wanneer ABP aan de eisen van de BDS'ers zou toegeven. Op grond van de volgende 5 punten roepen wij pensioenfonds ABP dan ook op om hier niet op in te gaan:

  1. Compromis: De BDS-beweging richt zich specifiek tegen de staat IsraŽl en stelt alleen aan haar allerlei eisen. Doordat †BDS alle pijlen op IsraŽl richt, worden andere partijen die actief betrokken zijn bij het conflict gevrijwaard van enige verantwoordelijkheid. Een oplossing is echter alleen mogelijk wanneer alle partijen bereid zijn tot een compromis.

  2. Nederzettingen: De oproep tot desinvestering van IsraŽlische bedrijven wegens het nederzettingenbeleid van Israel gaat compleet voorbij aan de juridische, historische en politieke complexiteit van de situatie. Het uitoefenen van internationale druk op IsraŽl tijdens de nu lopende vredesbesprekingen werkt averechts en men loopt op de uitkomsten daarvan vooruit. De vraag waar de precieze grenzen zullen komen en waar IsraŽl dus nog zal kunnen bouwen zijn dan ook punten van onderhandeling tussen de direct betrokkenen in het vredesproces. Daarnaast is er geen mogelijkheid voor IsraŽlische banken te kiezen op grond van woonplaats en etniciteit iemand wel of niet als klant te hebben.

  3. Veiligheidsmuur: De barriŤre tussen IsraŽl en de Westoever (ca.5% is een betonnen muur, 95% is een hekwerk) beschermt IsraŽliŽrs tegen terreuraanslagen, totdat de situatie het toelaat om deze weer af te breken. De bouw is het gevolg van honderden Palestijnse aanslagen op burgerdoelwitten, waarbij 1000 IsraŽliŽrs zijn omgekomen en nog eens 5000 IsraŽliŽrs (ernstig) gewond zijn geraakt. Sinds de bouw van de barriŤre zijn de aanslagen met 90% afgenomen.

  4. Vluchtelingen: BDS strijdt voor het Ďrecht op terugkeerí van 5 miljoen Palestijnse vluchtelingen naar IsraŽl en beroept zich daarbij op VN resolutie 194 uit 1949. Resolutie 194 was echter aangenomen in de VN Algemene Vergadering en heeft dus geen enkele autoriteit onder het internationaal recht. Verder richtte de resolutie zich op inheemse Joodse en Arabische vluchtelingen, die allen hun huis ontvluchtten als een gevolg van de 1948 Oorlog, die overigens is begonnen door de Arabische staten om de jonge staat IsraŽl heen. Tenslotte is de resolutie niet van toepassing op nakomelingen van de oorspronkelijke vluchtelingen.

  5. Democratie: IsraŽl is een democratie met vrije meningsuiting, vrijheid van vereniging en vergadering en een onafhankelijke rechtspraak voor iedere IsraŽliŽr, ongeacht zijn etnische of religieuze achtergrond. In geen enkel ander land in de regio kunnen burgers de staat aanklagen en hun gelijk krijgen; of zijn er zoveel mogelijkheden om te protesteren.


Wij vertrouwen op een evenwichtig besluit en vragen ABP maatschappelijk verantwoord te ondernemen; voor dialoog, voor samenwerking, en met respect voor de kwetsbare onderhandelingen die IsraŽl en de Palestijnse Autoriteit momenteel samen voeren.

Namens werkgroep IsraŽl en de Media en ondergetekenden

 
----- English PETITION - ABP STOP Israel Boycott!The undersigned (namely citizens at home and abroad, diverse in ethnicity, religion and political affiliation) encourage the continuation of ABP-investments in Israeli banks and other companies. We do not support the biased campaign Boycott, Divestment and Sanctions (BDS) that is directed against the State of Israel in favor of Ďthe Palestinian causeí. The BDS movement does not strive for peace and it rejects Israel's right to exist. Divestment does not contribute to a climate of peace and reconciliation. On the contrary; it has strong polarizing effects, both in the Netherlands and in Israel. We call on ABP to refrain from BDS involvement and to maintain a neutral position regarding the conflict.

The undersigned have noted the open letter to ABP by employees in the Dutch education sector and sympathizers, who called upon ABP to follow PGGMís decision of divestment from the Israeli banks Hapoalim, Leumi Bank and Bank Mizrahi Tefahot. The petitioners based their letter on the call in 2005 by over 170 Palestinian organizations that demanded not only an international boycott of Israeli settlements, but also of Israel entirely. The BDS movement does not recognize Israel and is against a two-state solution. Spokesmen of this movement have explicitly spoken out against peace and a two-state solution to the conflict. The open letter furthermore illustrates a one-sided and incorrect version of the truth and demands completely irrational concessions from Israel, such as permitting entry in Israel to millions of descendants of the refugees from 1948. This contradicts international law and would lead to the dissolution of the UN Member State of Israel.

It is troubling that ABP would give in to the demands of BDS. Based on the following five points, we therefore ask the ABP pension fund to refrain from such action:

  1. Compromise: The BDS movement specifically stands in opposition towards the State of Israel, and it solely demands concessions from her. As BDS is only critical at Israel, other parties who are actively involved in the conflict are exempted from any responsibility. A solution, however, is only possible if all parties are willing to compromise.

  2. Settlements: The call for divestment from Israeli companies because of Israelís settlement policy completely ignores the legal, historical and political complexity of the situation. It is counterproductive to exert international pressure on Israel during its current peace talks, as such pressure anticipates a certain outcome. The issues of where the exact borders will be established and where Israel will thus be able to build are topics of negotiation between the parties directly involved in the peace process. In addition, Israeli banks do not have the option to choose their customers on the basis of residence and ethnicity.

  3. Safety Wall: The barrier between Israel and the West Bank (aprox. 5% is a concrete wall, 95% a fence) protects Israelis from terrorist attacks, until the situation will allow it to be torn down again. The structure results from hundreds of Palestinian assaults on civilian targets, in which 1000 Israelis were killed and another 5000 Israelis (seriously) injured. Since the construction of the barrier, attacks have declined by 90%.

  4. Refugees: BDS strives for a Ďright to returní of 5 million Palestinian refugees to Israel. It attempts to support this claim with UN Resolution 194 from 1949. Resolution 194, however, was adopted by the UN General Assembly, which has no authority whatsoever under international law. The Resolution furthermore concerned the indigenous Jewish and Arab refugees, all of whom fled their homes as a result of the 1948 War, which, incidentally, was initiated by the Arab states surrounding the young State of Israel. Lastly, the Resolution in no way applies to the descendants of the original refugees.

  5. Democracy: Israel is a democracy with freedom of speech, freedom of association and assembly and independence of the judiciary for every Israeli, regardless of their ethnic or religious background. No other country in the region offers its citizens so many opportunities to protest or to sue their state with an actual chance of winning such a case.


We trust that a balanced decision can be reached and ask ABP to pursue a policy of corporate social responsibility; supporting dialogue, supporting cooperation, with respect for the fragile negotiations that are currently being held between Israel and the Palestinian Authority.

On behalf of workgroup Israel and the Media and the undersigned

Werkgroep IsraŽl en de Media


Share |

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others

Powered by groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only.